Game Jam na Coperniconie

W tym roku na Coperniconie utalentowani programiści będą mieli wyjątkową okazję, by udowodnić swoje umiejętności. Zapraszamy do udziału w Game Jamie, podczas którego uczestnicy będą musieli stworzyć grę w ciągu 24 godzin!
Motywem głównym jest Copernicon 2066. Pokaż nam jak wyobrażasz sobie festiwal za 50 lat!
Podejmiesz wyzwanie? Zarejestruj się już dziś zgłaszając się przez email gamejam@copernicon.pl.
Nie wiesz, czy dasz radę? Przewidujemy również możliwość zarejestrowania się w dniu rozpoczęcia festiwalu. Zapisy przyjmujemy od godziny 15:00 w piątek w czytelni CSW (Centrum Sztuki Współczesnej). Ilość miejsc jest jednak ograniczona, a pierwszeństwo przysługuje osobom zarejestrowanym drogą mailową.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę AIS.PL.

Podsumowanie i informacje ogólne:

 • 24 godziny na napisanie gry związanej z motywem przewodnim „Copernicon 2066”,
 • rejestracja: na mail gamejam@copernicon.pl,
 • miejsce: Czytelnia CSW,
 • czas rozpoczęcia: od 15:00 w piątek zapisy i rejestracja uczestników na miejscu.

Harmonogram Game Jamu

16 września

 • 15:00 Zapisy i rejestracja uczestników
 • 17:00 Rozpoczęcie game jamu, powitanie uczestników
 • 17:30 Formowanie zespołów, przedstawianie pomysłów
 • 18:30 Rozpoczęcie pracy
 • 23:00 Przerwanie pracy

17 września

 • 10:00 Wznowienie pracy
 • 23:00 Przerwanie pracy

18 września

 • 10:00 Wznowienie pracy
 • 14:00 Zakończenie pracy, prezentacja aplikacji
 • 15:30 Narada jury
 • 16:00 Wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców

Regulamin Game Jamu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą „Game jam – Copernicon 2066” (zwane dalej Game Jamem).
 2. Wydarzenie odbędzie się w ramach Festiwalu Gier i Fantastyki „Copernicon 2016” (zwany dalej Festiwalem).
 3. Organizatorami Game jamu są Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn” (organizator Coperniconu 2016, zwany dalej Organizatorem) oraz zaangażowane przedsiębiorstwa i instytucje.
 4. Game jam będzie odbywał się od 16 września od godziny 16:00 do 17 września do godziny 19:00 w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” przy ulicy Wały Generała Władysława Sikorskiego 13 w Toruniu.
 5. Motywem przewodnim Game jamu jest hasło: „Copernicon 2066”.

§2 Warunki udziału

 1. Udział w Game jamie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Udział w Game jamie może wziąć osoba pełnoletnia, która posiada wiedzę potrzebną podczas procesu tworzenia aplikacji, w tym m. in. umiejętności z zakresu programowania, zwana dalej Uczestnikiem.
 3. Osoby niepełnoletnie uczestniczyć mogą w Game jamie przy obecności opiekuna prawnego.
 4. Warunkiem udziału w Game jamie jest zgłoszenie chęci udziału w Wydarzeniu drogą mailową: gamejam@copernicon.pl, zapoznanie się oraz zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne w momencie potwierdzenia jego przyjęcia przez Organizatora drogą mailową.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników.

§3 Zasady udziału

 1. Uczestnicy podzieleni są na zespoły liczące od 1 do 4 osób. Składy zespołów ustalane są przez Uczestników. Dopuszcza się tworzenie zespołów w trakcie Game jamu, przed rozpoczęciem pracy nad projektem.
 2. Uczestnik może pracować podczas Game jamu tylko nad jednym projektem (w ramach jednego zespołu).
 3. Uczestnicy we własnym zakresie zorganizują sprzęt komputerowy na potrzeby udziału w Game jamie.
 4. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoją własność (w tym sprzęt komputerowy) i sami są zobligowani do jej pilnowania. Organizator jest wyłączony z odpowiedzialności za ewentualne straty.
 5. Kod aplikacji musi być w całości wytworzony podczas wydarzenia.
 6. Uczestnicy mogą wykorzystywać ogólnodostępne biblioteki.
 7. Uczestnicy zobowiązani są udostępnić kod projektu oraz związane z nim materiały z wykorzystaniem repozytorium na potrzeby oceny projektu przez komisję.
 8. Uczestnik stwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych aby mógł uczestniczyć w wydarzeniu. Organizator ma wyłączoną odpowiedzialność z tego tytułu.
 9. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody na obiekcie wydarzenia.
 10. Uczestnicy mają pełną dowolność wyboru technologii, w których będą tworzyć rozwiązania technologiczne i programistyczne, o ile nie naruszają tym przepisów obowiązującego prawa.

§4 Przebieg

 1. Organizatorzy zapewniają dostęp do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi, zasilanie elektryczne, stoły i krzesła, wyżywienie oraz napoje w ograniczonym zakresie.
 2. Zespoły mają zapewnione wsparcie merytoryczne mentorów pełniących funkcję doradczą.
 3. W pozostałym zakresie Uczestnicy zobowiązani są korzystać z własnych zasobów, w szczególności sprzętu, oprogramowania i innych niezbędnych narzędzi.
 4. Organizatorzy zastrzegają, że udostępnione zasoby (w szczególności Internet) nie mogą być wykorzystane do celów innych niż do udziału w Game jamie.

§5 Wybór zwycięzców i Nagrody

 1. Aplikacje będą oceniane przez Jury składające się z opiekunów obecnych w trakcie Game jamu oraz sędziów zaproszonych do do udziału w Game jamie przez Organizatora.
 2. Spośród uczestników, Jury wyłoni 3 zwycięskie zespoły(I, II i III miejsce). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 września 2016 na zakończenie Game jamu.
 3. Laureaci Game jamu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów dla każdego z członków zwycięskich zespołów. Nagrody to karty podarunkowe Allegro na łączną kwotę dla zespołu:
  – 2000 zł za I miejsce
  – 1000 zł za II miejsce
  – 600 zł za III miejsce
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.

§6 Własność intelektualna

 1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Game jamu pozostają Uczestnicy.
 2. Uczestnik poświadcza, że utworzone (współtworzone) przez niego dzieło nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że jest jego autorstwa (współautorstwa).
 3. Uczestnik oświadcza także, że bierze na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatorów, które powstałyby w związku z udziałem w Game jamie.
 4. Uczestnik zezwala na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w materiałach foto i video bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez wynagrodzenia.
 5. Uczestnik zezwala Organizatorom na wykorzystanie materiałów związanych z prezentacją wytworzonego dzieła (w szczególności: zrzutów ekranu, prezentacji lub jej fragmentów) dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez wynagrodzenia.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Game jamie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Game jamu(ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z pózniejszymi zmianami).

§8 Postanowienia końcowe

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty Game jamu a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.
 3. Biorąc udział w Game jamie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i że w pełni je akceptuje.
 4. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, dobrych obyczajów lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa
 5. upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Game jamie oraz powoduję utratę prawa do nagrody.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie www.copernicon.pl